Op naar de vrijheid

“Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten”
Marcus 6:31a

Zo ervaren we toch de vakantieperiode. Een periode met zo min mogelijk verplichtingen en genieten van de natuur, gezelschap van geliefden, cultuur of wat je ook maar leuk vindt. In onze westerse samenleving hebben we nood aan dergelijke momenten. Allemaal hebben we behoefte om even los te komen van de dagelijkse druk.
 
De woorden van de Here Jezus in Marcus 6 zal de discipelen goed hebben gedaan. Na een intensieve “outreach” zal het als muziek in de oren hebben geklonken. Ook bemoedigend voor ons te lezen dat de Here Jezus onze behoefte aan rust kent en ook gunt. Hij neemt Zijn leerlingen in bescherming. Jezus laat Zijn leerlingen ook regelmatig varen op het meer van Galilea. Even afstand nemen om op het water, zonder de input van mensen, tot rust komen.
 
Ook de Here Jezus neemt regelmatig de tijd om zich af te zonderen. Opvallend dat Hij daarvoor vaak naar een natuurlijke omgeving gaat “Nadat Hij afscheid van de mensen had genomen, ging Hij de berg op” Marcus 6:46a.
 
Als Jezus Zijn discipelen mee neemt op het water of in de natuur is dat enerzijds om op adem te komen. En tegelijk openbaart de Here Jezus iets van Zichzelf. Dat heeft ons ook iets te zeggen voor de vakantieperiode. Jezus geeft ons periode van rust en ontspanning om daarin Hem te ontmoeten. Misschien was het je al opgevallen bij het citaat uit Marcus 6:46. Die zin was niet af, want Jezus gaat de berg op “om er te bidden”. Die momenten van afzondering gebruikte de Here Jezus om bij te tanken bij Zijn Vader. Laten we Jezus’ voorbeeld in deze vakantieperiode volgen en tijd met onze Redder doorbrengen.
 
Voor ons heeft het woord “vrijheid” in deze maanden nog een andere klank. De vrijheid, de nieuwe plaats waar we elkaar gaan ontmoeten. De plaats waar we willen zingen van de vrijheid die we door en in de Here Jezus hebben ontvangen. De plaats waar we in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en bemoedigen.
 
Laten we samen bidden dat de samenkomsten die we daar gaan houden ook wekelijks een oase van rust mogen zijn. Een plek waar we gestimuleerd worden in onze gerichtheid op Jezus. Laten we elkaar op de Vrijheid aanmoedigen worden we aangemoedigd om “2000 el achter de ark (het beeld van Christus) blijven” Jozua 3:4 of anders gezegd in vrijheid onze aandacht richten op Jezus (Hebreeën 3:1).
 
Gezegende vakantietijd!
Ko

Geef ons vrijmoedigheid

 
Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons uw dienaren in staat om vrijmoedig uw boodschap te verkondigen”
Handelingen 4:29
 
Het verbod om niet meer te spreken over de Here Jezus (Handelingen 4:18) zal confronterend geweest zijn voor Petrus en Johannes. Het zal ook onbegrip gebracht hebben. Hoe kunnen ze de beste boodschap die er is voor de mensheid verbieden.
“We moeten immers wel spreken over wat we gezien hebben en gehoord hebben”. Over Jezus willen en kunnen ze niet zwijgen. Want in Hem is er vergeving van zonden, want door Hem kan een mens weer in harmonie leven met zijn/haar Schepper, want in Hem is er uitzicht op eeuwig leven.
 
Het verbod om over Jezus te spreken komen we in alle tijden tegen. Getuigenissen daarvan horen we nu vandaag uit Noord-Korea, uit India, uit Iran, uit Colombia, uit Centraal Afrika. Ook in onze tijd neemt de druk om te zwijgen over Jezus toe. Mensen zijn soms geïrriteerd als we spreken van Jezus. Soms krijg je agressieve verbale reacties.
 
Opvallend dat Petrus en Johannes en de volgelingen die daar aanwezig waren, niet baden om verandering van de omstandigheden of het elimineren van de tegenstanders. Nee, ze baden om moed. Moed om vrij te spreken over Jezus, ongeacht wat het hen zal kosten.
 
Een houding die we vandaag ook zien bij volgelingen van Jezus die verdrukt worden. Zij bidden om moed ook al betekent dat verlies van hun eigendom, werk of scholing. Zij bidden om moed om vrij van Jezus te spreken; ook al brengt dat minachting, beledigingen en op verschillende plaatsen martelingen.
 
Laten we elkaar stimuleren om te bidden om moed, zodat we wijs, op het juiste moment, aantrekkelijk en sprankelend (Kolossenzen 4:5,6) van Jezus zullen vertellen in Hoogstraten en omgeving.  Bid ook maar mee voor open deuren bij mensen, bij sociale instellingen, in het bedrijfsleven, bij overheden zodat we als getuigenis van Jezus Christus aanwezig kunnen zijn in Hoogstraten en omgeving.
 
In Christus verbonden,
Ko

“Blijf daar wachten”

Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht; Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord” vs. 4.
 
Hoe lang ze moesten wachten wisten ze niet. In het Oude Testament zien we dat de Here God vaak laat wachten. Denk maar aan Abraham. Hij wist niet hoe lang hij moest wachten op zijn beloofde zoon. Het volk Israël, moest in Egypte 400 jaar wachten voordat ze terug konden keren naar het beloofde land. Wat dacht je van David. Hij heeft 18 à 20 jaar gewacht op zijn koningschap. David zong over de komende Messias, maar het duurde zo’n 1000 jaar voordat deze belofte in vervulling ging.
 
Jezus laat hier Zijn apostelen wachten. Wachten zodat ze niet in eigen kracht en op eigen initiatief aan de slag zouden gaan. Wachten zodat ze zouden leren om in volkomen afhankelijkheid van de Heilige Geest Zijn opdracht te vervullen. Wachten zodat ze geduld zouden leren om op Gods tijd te wachten. Wachten zodat ze zouden groeien in vertrouwen op de Here God.
 
Zo kan het zijn dat de Here God ons laat wachten. Wachten op verandering in onze omstandigheden. Wachten op een geestelijke doorbraak in onze regio, in ons land. Wachten op een open deur om te vertellen van de Here Jezus. Wachten op een aanraking door de Heilige Geest bij de mensen die we ontmoeten en over Jezus hebben verteld.
 
Als God ons laat wachten heeft dat één doel, namelijk groei van je geloofsvertrouwen. Hij verlangt er naar dat ons wachten steeds meer de kleur krijgt van verwachten. Verwachten niet dat God zal doen wat jij wil, maar verwachten dat door alles heen de Here God Zijn doel met jouw leven zal realiseren. 
 
We zijn van nature geen wachters. Net als Petrus willen we gelijk de handen uit de mouwen: doen, werken, actie. Het toverwoord van de 21ste eeuw. Jezus leert zijn discipelen wachten, niets van verloren tijd, niets van gemiste kans….
 
De apostelen wachten…. Nee niet door passief af te wachten…… maar door actief te verwachten. “eensgezind wijdden ze zich aan het gebed” vs. 14a
 
Ze gaan bidden, elke dag – samen – volhardend. Zo getuigen ze tegen satan en zijn trawanten, tegen hun samenleving. Ons vertrouwen is niet in eigen kunnen maar op de Here God. Zo bemoedigen ze elkaar blijf maar vertrouwen op Jezus, He is in charge. Hij heeft de controle.
 
We wachten nu zo’n 2000 jaar op Jezus komst in heerlijkheid. Soms onder zware omstandigheden. Laten we elkaar aanmoedigen verwachtingsvol te wachten op die komst. Laten we net als de apostelen verwachtingsvol bidden, de Heilige Geest bidt met u, met jou mee “De Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten” Romeinen 8:26,27
 
In Christus verbonden,
Ko

Al twijfelden sommigen..


De Opstanding van de Here Jezus drong maar langzaam door bij de discipelen. Ongeloof maakte langzaam plaats voor geloof. In het Marcus evangelie zagen we op de dag van de opstanding steeds eenzelfde reactie: “geloofden ze het niet” (Marcus 16:11b, vs. 13b). Toen de Here Jezus die avond aan de 11 discipelen verscheen sprak Hij Zijn teleurstelling over hun ongeloof uit (Marcus 16:14).
 
Dat ongeloof klinkt ons nu misschien raar in de oren. Ze zagen en hoorden hem toch met eigen ogen en eigen oren. Maar toch is het niet zo onlogisch. Ze hadden de Here Jezus zien sterven. Het bewijs van zijn dood was geleverd (Marcus 15:44). Met die zekerheid en het getuigenis dat hun dierbare Jezus in het graf was gelegd hadden ze de sabbath doorgebracht. De tegennatuurlijke opstanding konden ze maar slecht bevatten.
 
Ook na verschillende verschijningen was de realiteit van de opstanding nog niet doorgedrongen. Dat wordt ook duidelijk als Jezus, de Opgestane zich openbaart in Galilea. Ontmoetingen waar Johannes en Mattheüs van getuigen in hun evangelie.
 
In Mattheüs worden ze meegenomen naar de berg (Mattheüs 28:16) waar Jezus hen de Bergrede leerde. De leefregels voor Zijn Koninkrijk. Daar waar Hij de grondwet voor Zijn koninkrijk ontvouwde, wil Hij met hen samen zijn. Wellicht heeft Hij daar die rede nog eens in herinnering gebracht. In ieder geval bevestigt dat Hij leeft.
 
In vs. 17b lezen we dat sommigen nog twijfelden. Het is zo bijzonder te lezen hoe de Here Jezus 40 dagen de tijd neemt om Zijn volgelingen ervan te overtuigen dat Hij leeft. Laten we het voorbeeld van de Here Jezus navolgen en met geduld getuigen van de levende Heer aan onze omgeving. Ook al gaat de geschiedenis van Zijn opstanding voor de mensen waarmee we optrekken niet logisch.
 
Laat je niet ontmoedigen door ongeloof in je omgeving, maar blijf liefdevol en rustig getuigen van de Opgestane Heer, net zoals Jezus deed bij Zijn discipelen.
 
In Christus verbonden,
Ko

Laat uw Naam worden geheiligd

“Vader, laat Uw naam geheiligd worden”  – Lucas 11:2b 

Jezus is op weg gegaan voor zijn laatste reis naar Jeruzalem. In de afgelopen drie jaar hadden ze de Here Jezus vaak zien en horen bidden. Ze begrepen wel dat bidden voor Jezus belangrijk was.  

Ondanks een drukke en volle agenda nam Hij tijd om te bidden. In het begin van die drie jaar waren ze getuigen geweest dat Jezus aandacht gaf aan zieken en bezetenen tot laat in de avond (Marcus 1:32). De volgende dag stond Jezus vroeg op en zocht een eenzame plaats op om te bidden (Marcus 1:35).  

Drie jaar lang hadden ze ervaren dat Jezus tijd nam om te bidden. Zo wilden zij ook in het leven staan en vroegen daarom “Heer, leer ons bidden”.  

Met de eerste regel geeft de Here Jezus gelijk de richting aan voor hun en ons bidden. De basis houding voor ieder gebed “Laat Uw Naam worden geheiligd”.  Niet onze behoeften, niet onze verlangens komen op de eerste plaats maar Gods eer.  

Jezus leert ons om in al ons bidden de “belangen” van de Here God voor ogen te houden en die hoger te stellen dan onze eigen belangen. Dat is een levensoefening. Wat deze basishouding, Zijn wil ondergeschikt maken aan Vaders wil, uitwerkt zien we in het leven van de Here Jezus. Deze levenshouding, “Laat Uw Naam worden geheiligd” brengt de Here Jezus lijden, vernedering, minachting, ja zelfs de dood. Een patroon dat zich verder zet bij volgelingen van Jezus, kijk maar naar het leven van Paulus. 

In deze maand staan we als gemeente voor een aantal belangrijke beslissingen. De keuzes die we maken zijn van invloed op het gemeente-zijn op langere termijn.  

Laten we ieder persoonlijk tijd nemen om te bidden en in het gesprek met Vader steeds vragen “laat Uw Naam worden geheiligd” en daarmee de Here God vragen of Hij ieder van ons persoonlijk duidelijk wil maken waarin ons eigen belang, onze eigen wil, Zijn eer in de weg staat.  

In Christus verbonden, 
Ko 

Onze missie voor 2024

“De Heer is goed, Zijn liefde duurt eeuwig,
Zijn trouw van geslacht op geslacht”
Psalm 100:5
 
Deze psalm heeft als titel “Een psalm voor een dankoffer”. Danken doen we meestal als we terugkijken dus misschien verrassend dat die onder je aandacht wordt gebracht in het eerste nieuwsbulletin van 2024.
 
Het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt betekent “belijden, verklaren, prijzen”. Deze psalm heeft tot doel om te eren door te belijden. Als belijdenis geeft deze psalm voor ons richting aan 2024.
 
Er klinken een paar oproepen “juich” “dien”, “kom” (2x), “erken”, “hef aan”, “breng hulde”, “prijs”. In die oproepen ligt onze missie voor 2024. Een korte gedachte over elk van deze oproepen.
 
6x linkt een bijna gelijke oproep (“juich”, “kom” (2x), “hef aan”, “breng hulde”, “prijs”). Het is een oproep om de Here God met opgewekte liederen te eren. Niet alleen persoonlijk, maar ook samen (“zijn poorten”, “in zijn voorhoven” vs. 4). Dus zing regelmatig lofliederen in 2024, thuis en in de samenkomst.
 
De andere twee zijn “dien” en “erken”:
Dien” dat betekent hier Gods gezag aanvaarden. Enerzijds is dat aanvaarden dat niets van wat je overkomt buiten Gods wil omgaat, want Hij heeft gezag over alles en iedereen. Aan de andere kant betekent dat je basishouding is Hem gehoorzamen. Dat is tweede richting voor 2024, leef onder gezag van de Here Jezus.
Erken”. Belijdt dat Hij de enige God is, dat Hij jou en alles gemaakt heeft. Die erkenning staat onder druk in onze tijd. Met als gevolg dat de mensheid zelf de regie neemt over hoe God het leven bedoeld heeft. Dan brengt bij de derde richting voor 2024, leef uit de belijdenis dat de Heer God is.  
 
In het laatste vers ligt het accent op “goedheid” (= “liefde”) en “trouw” wezens kenmerken van de Here God.  Het zijn als het ware de twee handen waarmee de Here God de geschiedenis draagt. En tegelijk het leven van ieder volgeling van Jezus draagt.
 
Ga maar met vertrouwen op Gods liefde en trouw 2024 in.
 
In Christus verbonden,
Ko